oferta

Studio Modolo zajmuje się pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu obiektów dużej i małej skali, projektach wnętrz prywatnych (domów i mieszkań), jak i aranżacjach przestrzeni komercyjnych, takich jak sklepy, restauracje, kawiarnie, kluby, hotele. Realizujemy także projekty przestrzeni biurowych i publicznych, projekty adaptacji     i modernizacji. Naszym atutem jest pełna opieka nad projektem – od koncepcji, przez projekt wykonawczy, nadzór autorski, aż po pomoc przy wyborze i zakupie wyposażenia. Współpracujemy z najlepszymi projektantami z dziedziny projektowania konstrukcji, instalacji sanitarnych, nowoczesnych systemów energooszczędnych, oraz instalacji elektrycznych. Naszym klientom oddajemy do dyspozycji wykwalifikowanych specjalistów z zakresu obsługi budowy, w tym kierowników budowy, inspektorów nadzoru, inwestorów zastępczych, kosztorysantów, a także wykonawców wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach budowlanych oraz wykończenia wnętrz.

Oferta:

Dokumentacja projektowa obiektów i zagospodarowania terenu dla obiektów :

Mieszkalnych, jedno i wielorodzinnych
Użyteczności publicznej różnego rodzaju
Przemysłowych
Służby zdrowia
Transportu i infrastruktury
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów
Projekty urbanistyczne
Planowanie przestrzenne

W zależności od specyfiki grupy tematycznej baza zawiera m.in. dane z zakresu:

Architektura i Projekty wielobranżowe

pomiary budowlane i instalacyjne (inwentaryzacje)
projekty koncepcyjne
konstrukcja budynków
projekty budowlane
projekty wykonawcze
szczegóły architektoniczne
projekt szczegółowy
projektowanie wnętrz (detale, akcesoria, dobór mebli)
modelowanie 3D
wizualizacje 3D
projekty branżowe
instalacje mechaniczne
instalacje sanitarne (woda, kanalizacja, instalacje tryskaczowe, centralnego ogrzewania, sprężone powietrze, instalacje gazów medycznych i technicznych, pompownie pożarowe, etc.)
instalacje elektryczne silno i niskoprądowe (alarmowa, SAP, automatyka, sieci komputerowe, multimedia, monitoring, SWiN, DSO)
projekty akustyki pomieszczeń
Charakterystyka energetyczna dla systemów technicznych budynków
projektowanie nienaruszające równowagi ekologicznej
projektowanie proekologiczne

projekty zagospodarowania terenu
inwentaryzacja zieleni
architektura krajobrazu
drogi, dojazdy, parking, zieleń,
instalacje zewnętrzne na działce
sieci zewnętrzne
przyłącza

Strategie kształtowania tożsamości przedsiębiorstwa – materiały BTL (działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta nie będące reklamą w środkach masowego przekazu)
identyfikacja wizualna
obiekty wystawowe
wzornictwo przemysłowe
projektowanie graficzne

 Ekspertyzy i opinie, doradztwo

ekspertyzy budowlane
operaty i ekspertyzy ochrony pożarowej
operaty wodno prawne
zadania operacyjne i sprawozdania z ocen
raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
doradztwo w zakresie doboru działki, lokalu, itp.
pomiary geodezyjne
uzyskiwanie aktualizacji map do celów projektowych
dokumentacje geotechniczne i geologiczne
działania mające na celu uzyskanie certyfikatu potwierdzającego sprostanie surowym wymaganiom pod względem ekologii, energooszczędności oraz zapewnieniu komfortowych i optymalnych warunków użytkowania – BREEAM, LEED, DGNB

Obsługa inwestycji

pomoc w procedurach uzyskania pozwolenia na budowę
reprezentowanie inwestora przed odpowiednimi organami administracyjnymi
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zatwierdzenia projektu
uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
uzgodnienia z Zarządu Dróg (opinie na temat zjazdów i podjazdów z prywatnych działek i decyzji w sprawie dostępu do dróg publicznych, itd.)
uzgodnienia podłączenia mediów (gazu, wody, energii elektrycznej, telekomunikacji i innych) na działce
zapewnienia i warunki dostawy mediów
ustalenia dotyczące inwestycji w zamkniętych pomieszczeniach (zakłady chronione, itp)
uzgodnienia dokumentacji  z  Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych – Minister Infrastruktury i Transportu, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (SANEPID), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
uzgodnienia i opinie z Urzędu Górniczego
uzyskanie decyzji o wycięciu drzew i krzewów
zarządzanie projektami
kosztorysowanie
analizy, badania, strategie
studia wykonalności
kosztorys inwestorski
dokumentacja przetargowa, w tym zgodnie z UZP (Urzędu Zamówień Publicznych) przygotowanie dokumentacji przetargowej (zgodnie z warunkami specyfikacji przetargu (SIWZ wraz z załącznikami) , projekt umowy.
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)
nadzór budowlany
nadzór autorski
zarządzanie obiektem